21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Współpraca

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI

 

 

 Zasady współpracy określa  Decyzja nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami  pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi - DO POBRANIA

 

ZASADY

KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział oraz zadania wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku na terenie garnizonu Świdwin, jest „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok…”. W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w powyższym planie, ich organizatorzy kierują wnioski do dowódcy garnizonu Świdwin, w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.

Oprawa muzyczna uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej realizowana jest przez orkiestrę wojskową lub muzyków orkiestry wojskowej. Muzyka może być wykonywana na żywo lub odtwarzana z nagrań orkiestr wojskowych. Wniosek o udział orkiestry wojskowej, należy skierować do dowódcy garnizonu Warszawa.

Planując udział wojskowej asysty honorowej, organizator uroczystości powinien uwzględnić przedsięwzięcia dodatkowe (np. występ artystyczny, koncert) i przeprowadzić je przed rozpoczęciem części oficjalnej lub po odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej z miejsca uroczystości.

 

SKŁAD WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

 Wojskową asystę honorową może stanowić:

-              kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),

-               poczet sztandarowy

-               poczet flagowy,

-               posterunek honorowy (z bronią lub bez broni)

Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział:

-               żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),

-               żołnierze do składania wieńców i wiązanek,

-               żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń

-               żołnierze do posługi liturgicznej.

                                                                         ODCZYTANIE APELU POLEGŁYCH LUB APELU PAMIĘCI

Dodatkowo informuję się, że zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Natomiast, gdy podczas uroczystości zaplanowano odczytanie apelu poległych lub apelu pamięci, jego tekst (projekt apelu) powinien być opracowywany przez organizatora uroczystości i przekazany do dowódcy garnizonu, kierującego na nią wojskową asystę honorową lub do dowódcy jednostki, który wystawia wojskową asystę honorową. Przed odczytaniem treść apelu  dowódca garnizonu, kierującego na nią wojskową asystę honorową lub  dowódca jednostki, który wystawia wojskową asystę honorową przesłyła do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej MON, realizującej zadania z zakresu ceremoniału wojskowego (Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON), w formie elektronicznej lub drukowanej na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem uroczystości.

 

POGRZEBY Z WOJSKOWĄ ASYSTĄ HONOROWĄ

 

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami, decyduje Minister Obrony Narodowej.

W pozostałych przypadkach decyduje dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej:

-               dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

-               kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

-               kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

-               żołnierzy w służbie czynnej;

-               byłych żołnierzy zawodowych;

-               szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełnił służbę – wojskową asystę honorową wyznacza Dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY, KONTAKT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowództw ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r., zasięg terytorialny garnizonu Świdwin obejmuje powiaty: świdwiński i łobeski.

 

Osoby upoważnione, w garnizonie Świdwin, do kontaktów w zakresie organizacji uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej:

-               szef sekcji wychowawczej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – mjr Andrzej URBANEK, tel. 261-532-195;

-               szef sekcji wychowawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego –  p.o. mł. chor. Jacek DAŚKO, tel. 261-532-869

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie garnizonu Świdwin należy kierować na adres:

DOWÓDCA

1. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

fax. 261-533-758

lub na jeden z dwóch adresów mailowych:   

  • 1slt.sekretariat@mon.gov.pl
  • 1slt.rzecznik@wp.mil.pl
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP