21 Baza Lotnictwa Taktycznego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wojskowa Asysta Honorowa

ZASADY

KIEROWANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-religijnych. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru. Wojskowa asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

O udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych dla miejsca przeprowadzenia uroczystości, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami.

Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział oraz zadania wojskowej asysty honorowej w uroczystościach w danym roku na terenie garnizonu Świdwin, jest „Plan współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok…”. W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w powyższym planie, ich organizatorzy kierują wnioski do dowódcy garnizonu Świdwin, w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.

Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem.

Oprawa muzyczna uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej realizowana jest przez orkiestrę wojskową lub muzyków orkiestry wojskowej. Muzyka może być wykonywana na żywo lub odtwarzana z nagrań orkiestr wojskowych. Wniosek o udział orkiestry wojskowej, należy skierować do dowódcy garnizonu Warszawa.

Planując udział wojskowej asysty honorowej, organizator uroczystości powinien uwzględnić przedsięwzięcia dodatkowe (np. występ artystyczny, koncert) i przeprowadzić je przed rozpoczęciem części oficjalnej lub po odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej z miejsca uroczystości.

 

SKŁAD WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ

 

 Wojskową asystę honorową może stanowić:

-              kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (trębacz, werblista),

-               poczet sztandarowy

-               poczet flagowy,

-               posterunek honorowy (z bronią lub bez broni)

Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział:

-               żołnierze stanowiący szpaler reprezentacyjny (z bronią lub bez broni),

-               żołnierze do składania wieńców i wiązanek,

-               żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń

-               żołnierze do posługi liturgicznej.

 

POGRZEBY Z WOJSKOWĄ ASYSTĄ HONOROWĄ

 

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach pogrzebowych członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami, decyduje Minister Obrony Narodowej.

W pozostałych przypadkach decyduje dowódca garnizonu właściwy dla miejsca przeprowadzenia uroczystości pogrzebowej:

-               dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

-               kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

-               kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

-               żołnierzy w służbie czynnej;

-               byłych żołnierzy zawodowych;

-               szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych.

W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełnił służbę – wojskową asystę honorową wyznacza Dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.

 

ZASIĘG TERYTORIALNY, KONTAKT

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowództw ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 czerwca 2013 r., zasięg terytorialny garnizonu Świdwin obejmuje powiaty: świdwiński i łobeski.

 

Osoby upoważnione, w garnizonie Świdwin, do kontaktów w zakresie organizacji uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej:

-               szef sekcji wychowawczej Dowództwa 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – cz. p. o. por. Sandra LORENZ, tel. 261-532-196;

-               szef sekcji wychowawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego –  p.o. mł. chor. Jacek DAŚKO, tel. 261-532-869

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie garnizonu Świdwin należy kierować na adres:

DOWÓDCA

1. SKRZYDŁA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

ul. Połczyńska 32

78-301 Świdwin

fax. 261-533-758

lub na jeden z dwóch adresów mailowych:   

  • 1slt.sekretariat@mon.gov.pl
  • 1slt.rzecznik@wp.mil.pl

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP