21 Baza Lotnictwa Taktycznego

BIP

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DO POBRANIA)

 

 Do pobrania : UCHWAŁA NR 107/2016 RADY MINISTRÓW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych"

 Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wnioski realizuje:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32
78-301 Świdwin

Telefon:

tel: +48 261 533 069

fax: +48 261 532 868

 E-mail: 21blt.rzecznik@ron.mil.pl

strona www: www.21blt.wp.mil.pl

Złożenie wniosku

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:

- ustnej lub telefonicznej;

- pisemnej (opcjonalnie – zamieszczony opracowany wzór wniosku do pobrania) 

- elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej 21.BLT   

 POBIERZ WNIOSEK

 - dostarczony osobiście.


W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Opłaty

W przypadku, gdy 21.BLT poniesie dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku wnioskodawca zostanie powiadomiony o konieczności wniesienia opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Terminy
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do MON.

Dodatkowe koszty dotyczą w szczególności materiałów i nośnika elektronicznego, na którym zapisana zostanie  informacja publiczna.

 W celu uzyskania informacji publicznej w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) należy przesłać na adres e-mail:        21blt@ron.mil.pl - wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej odbywa się w terminie ustawowym (Ustawa o dostępie do informacji publicznej).

Jednocześnie informujemy, że udostępnianiu w trybie wnioskowym i bez wnioskowym nie podlegają informacje powszechnie dostępne (np. opublikowane na stronie internetowej 21. BLT pod adresem www.21blot.wp.mil.pl, a także na stronach internetowych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na podstawie regulaminu organizacyjnego MON).
Nie będą także udzielane porady prawne.
Ponadto informujemy, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

 

 

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Zgodnie z art. 1 ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego  z dnia 25 lutego 2016 r. podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej. Dowódca 21. BLT określa warunki ponownego wykorzystywania informacji zamieszczonych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na obowiązku podawania źródła pochodzenia informacji oraz czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania; w sprawach szczególnie skomplikowanych może on ulec wydłużeniu do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 22 ust. 2).

 

 WZÓR WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

   Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.

 


  Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej. 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

__________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 10 ust. 2 „Podmioty zobowiązane nie są obowiązane do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywania oraz sporządzania z nich wyciągów, jeśli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności”.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Data utworzenia:02.05.2019

Autor: mł. chor. Jacek DAŚKO

Data publikacji: 02.05.2019

Osoba publikująca: mł. chor. Jacek DAŚKO

Data ostatniej modyfikacji: 02.05.2019

Osoba modyfikująca: mł. chor. Jacek DAŚKO

go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP