21 Baza Lotnictwa Taktycznego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
13 sierpnia 2021
PLAN WSPÓŁPRACY NA 2022 ROK
Zasady planowania współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na podstawie złożonych wniosków.

Zasady współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi.

      Uprzejmie informujemy, że współpraca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi stanowi ważny element działalności Sił  Zbrojnych RP, a jej celem jest między innymi angażowanie społeczeństwa w działania na rzecz obronności państwa oraz edukacja obronna społeczeństwa – szczególnie młodzieży.

Współpraca prowadzona jest na podstawie Decyzji nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi, która umożliwia merytoryczne i logistyczne wspieranie przedsięwzięć partnerów społecznych przez jednostki wojskowe. Wsparcie obejmuje pomoc organizacyjną, aktywne uczestnictwo przedstawicieli resortu w przedsięwzięciach partnera społecznego, udostępnianie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pomieszczeń, poligonów, hal sportowych, strzelnic oraz innych nieruchomości, a także udział żołnierzy w tych inicjatywach. Pomoc ta ma charakter planowy, co pozwala na harmonijną realizację współpracy, bez kolidowania z podstawowymi zadaniami zaangażowanych jednostek wojskowych.

Podstawą udzielenia wsparcia merytorycznego i logistycznego dla inicjatyw partnerów społecznych jest umieszczenie ich przedsięwzięć w „Planie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”, który opracowywany jest na każdy rok kalendarzowy, na podstawie wniosków partnerów społecznych zgłoszonych do Dowódcy 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego, od którego oczekiwane jest wsparcie. Udzielenie wsparcia nie jest warunkowane zawartym porozumieniem o współpracy wnioskodawcy z jednostką wojskową, co oznacza, że  partner społeczny może zgłaszać przedsięwzięcia do planów współpracy, nie mając podpisanego porozumienia.

Wzór wniosku  organizacji pozarządowych i innych partnerów społecznych do pobrania jako: Załacznik Nr 2.

Partnerzy społeczni zgłaszają planowane przez siebie przedsięwzięcia i potrzeby z tym związane do planów współpracy jednostek wojskowych do 10 września każdego roku, na kolejny rok kalendarzowy. Udostępnianie partnerom społecznym sprzętu wojskowego odbywa się odpłatnie lub nieodpłatnie. Zatwierdzone plany współpracy jednostek wojskowych zamieszczane są w ich serwisach internetowych.

21. Baza Lotnictwa Taktycznego może udzielić również wsparcia poza planem współpracy, ale tylko i wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych RP lub ważnymi względami społecznymi i za zgodą odpowiedniego wyższego przełożonego.     

W/w wnioski należy składać w 21. Bazie Lotnictwa Taktycznego w NIEPRZEKARACZALNYM terminie do 10 września 2021 r. pocztą  na adres email:  21blt.rzecznik@ron.mil.pl

oraz na adres:

21. Baza Lotnictwa Taktycznego

ul. Połczyńska 32

78-301 ŚWIDWIN

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

SZEF SEKCJI WYCHOWAWCZEJ

21. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

wz. mł. chor. Jacek DAŚKO

numer telefonu 261 532 869

generuj pdf
go-up
Kontakt

21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Połczyńska 32
78-301 Świdwin
tel. 261533252
fax. 261533757
21blt.dowodca@wp.mil.pl

    
  • BIP